Wednesday, February 13, 2008

Iman

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda: “Iman itu mempunyai 70 cabang lebih, yang tertinggi darinya ialah kalimat laailaaha illallah (tiada yang berhak disembah selain Allah), dan yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman”. (H.R. Muslim bab penjelasan tentang jumlah cabang-cabang iman…hal.153)

Dari Abu Bakar r.a. berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, “Barangsiapa yang menerima dariku satu kalimat yang pernah aku sampaikan kepada pamanku (Abu Thalib) pada saat menjelang kematiannya sedangkan ia menolaknya, maka kalimat itu (akan menjadi sebab) keselamatan baginya.” (HR. Ahmad dalam Musnadnya 1/6)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda: “Perbaharuilah iman kalian!” Beliau ditanya, “Wahai Rosulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami?” Beliau bersabda: “perbanyaklah oleh kalian ucapan laa ilaaha illallah”. (H.R. Ahmad dan Thabrani, sedang isnad Ahmad adalah hasan – At-targhib II/415)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, “Tidaklah seorang hamba Allah mengucapkan kalimat Laa ilaaha illallaah dengan ikhlas, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu langit sehingga kalimat itu sampai ke Arsy Ilahi, selama ia meninggalkan dosa-dosa besar.” (HR. At Tirmidzi,)

Dari Abu huraiarh r.a. berkata, rasulullah saw bersabda ,”barang siapa mengucapkan Laa ilaaha illalaah, maka pada suatu hari nanti kalimat itu akan memberi manfaat padanya (menjadi sebab atas keselamatannya), yang sebelumnya ia menderita dengan azab yang menimpa ke atas dirinya.” (HR. Al Bazzar, Thabrani dan para perawinya shahih)


No comments: