Ayat-Ayat Yang Memerintahkan Berdakwah :

1. Firman Allah, “Demi Masa, Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal sholeh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran.” (Al Ashr: 1-4)

2. Firman Allah, “Hendaklah ada di antara kamu segolonganorang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat makruf dan melarang perbuatan mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Ali Imran: 104)

Huruf lam pada lafadz waltakum dalam ayat ini adalah untuk menyatakan amr (perintah), sedang perintah itu menuntut kewajiban.

3. Firman Allah, “Orang beriman, pria dan wanita, saling menjadi pelindung satu sama lain, menganjurkan yang makruf dan melarang yang mungkar.” (At Taubah: 71)

4. Firman Allah,”Tidaklah sama Orang Ahli Kitab dengan Umat yang Lurus yang selalu membaca ayat-ayat Allah sepanjang malan dan mereka sujud kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari Akhir, dan menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar, dan cepat dalam kebaikan dan mereka itulah orang-orang yang sholeh.” (Ali Imran: 12-14)

Dalam mengomentari ayat ini Imam Al Ghazali berkata: “Keshalehan tidak dapat dibuktikan hanya dengan beriman kepada Allah dan hari Akhir saja, tapi juga harus dibuktikan dengan melaksanakan perintah amar makruf dan nahi mungkar.”

5. Firman Allah, “Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan.” (Al Hajj: 40-41)